Działania

Cele klastra

  • Podejmowanie działań na rzecz tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej w granicach działania Klastra Energii
  • Podejmowanie działań na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju sektora szeroko pojętej energetyki odnawialnej
  • Planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
  • Zwiększanie świadomości odbiorców energii, promocja rozwoju energetyki prosumenckiej
  • Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektro mobliności
  • Opracowanie i wdrażanie wspólnych projektów służących rozwojowi kapitału ludzkiego