Koordynator Klastra

Najważniejsze funkcje które spełnia koordynator:

 • Prowadzenie bieżących spraw klastra i obsługi administracyjnej
 • Obowiązki prawne wynikające z definicji klastra energii i koordynatora oraz z postanowień umownych
 • Organizowanie spotkań i prowadzenia mediacji między członkami klastra
 • Zapewnienie obsługi prawnej i podatkowej
 • Zapewnienie obsługi technicznej i serwisowej instalacji i infrastruktury
 • Reprezentowanie klastra na zewnątrz
 • Zapewnienie właściwej koordynacji dostaw paliw i nośników energii od zewnętrznych dostawców
 • Pozyskiwanie lokalnych producentów biopaliw i biosurowców do produkcji energii oraz koordynacja ich dostaw do instalacji wytwórczych
 • Pełnienie funkcji operatora wewnętrznych systemów dystrybucji
 • Inicjowanie zmian związanych z rozwojem klastra w aspektach technicznych i organizacyjnych oraz opracowywanie propozycji rozwoju, i wdrażanie zmian
 • Współpraca z zewnętrznymi jednostkami naukowymi i badawczymi dla zapewnienia innowacyjności technologicznej stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych
 • Poszukiwanie i organizacja finansowania projektów inwestycyjnych
 • Pełnienie funkcji spółki obrotu dla klastra w przypadku modelu opartego na współpracy z zewnętrznym OSD, w tym bilansowanie potrzeb energetycznych i możliwości wytwórczych wewnątrz klastra
 • Pełnienie funkcji koordynatora w przypadku wdrażania inwestycji związanych z modernizacjami i rozwojem klastra, w tym kompleksowe przygotowanie oraz koordynowanie realizacji i nadzór w odniesieniu do realizowanych wewnątrz klastra projektów inwestycyjnych
 • Moderowanie dyskusji w odniesieniu do kierunków dalszego funkcjonowania klastra (rozwoju)

Zasady prowadzenia rozliczeń przez koordynatora