O nas

Podpisując porozumienie samorząd Legnicy zainicjował proces budowy wyjątkowego systemu lokalnej energetyki obywatelskiej. W najbardziej podstawowym wymiarze budowa lokalnego rynku energii umożliwi dostarczenie Mieszkańcom powiatu czystej energii wytworzonej przy wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii lub wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesna produkcję ciepła i energii elektrycznej). Będzie to oznaczało częściowe uniezależnienie się od dostaw energii z zewnątrz, od aktualnych producentów i dystrybutorów. Porozumienie ma charakter otwarty, w każdym momencie przystąpić do niego mogą nowi Partnerzy. Twórcy Legnickiego Klastra Energii będą dążyć do tego, by skupić w nowej organizacji szeroką grupę zaangażowanych lokalnie podmiotów o różnym profilu, szukając źródeł synergii i wzajemnego wsparcia. Członkiem Klastra Energii mogą być funkcjonujące na obszarze powiatu: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, uczelnie wyższe i jednostki badawcze, organizacje pozarządowe i osoby prywatne (prosumenci). Dzięki współpracy możliwe jest powstawanie innowacyjnych inicjatyw, które do tej pory nie miały miejsca.

Miasto Legnica za główne cele na najbliższy okres przyjęło realizację planów związanych z elektromobilnością – planuje się m.in. stworzenie floty miejskich autobusów elektrycznych, wyposażenie m.in. straży miejskiej w samochody elektryczne,  a także stworzenie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

Klaster Energii obejmie swoim działaniem wiele sfer lokalnej aktywności, rozwijając m. in. przedsięwzięcia z zakresu podwyższania efektywności energetycznej, smart-city, bilansowania i zarządzania energią, zeroemisyjnego transportu publicznego i prywatnego, badania i poprawy jakości powietrza. Równolegle prowadzone będą działania edukacyjne mające na celu podwyższanie poziomu świadomości energetycznej i ekologicznej Mieszkańców Legnicy.

Poszukujemy partnerów ukierunkowanych na stałą współpracę na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej oraz rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii opartych o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących Klaster Energii, a także wykreowanie regionu jako otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe, generowane przez sektor energetyki tradycyjnej, co istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia lokalnych mieszkańców.