Czym jest klaster?

Ideą Klastra jest służenie interesowi publicznemu przez:

 • efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych
 • poprawę efektywności energetycznej, w tym również rozwoju efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych
 • realizację projektów służących rozwojowi inteligentnych sieci elektrycznych (ang. smart grids)
 • kreowanie i wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć
  z zakresu (dystrybucji energii, magazynowania energii, budownictwa energooszczędnego, poprawy jakości powietrza, elektro mobilności)

Struktura Klastra:

Cele klastra

 1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej w granicach działania Klastra Energii.
 2. Podejmowanie działań na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju sektora szeroko pojętej energetyki odnawialne.
 3. Planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
 4. Zwiększanie świadomości odbiorców energii, promocja rozwoju energetyki prosumenckiej.
 5. Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektro mobliności.
 6. Opracowanie i wdrażanie wspólnych projektów służących rozwojowi kapitału ludzkiego.

Korzyści

 1. Dedykowane źródła finansowania inwestycji, przeznaczone wyłącznie dla Członków Klastrów Energii – przede wszystkim na inwestycje związane z budową źródeł OZE
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowych źródeł OZE na korzystniejszych niż rynkowe warunkach cenowych – dzięki kumulowaniu zamówień w „koszyki” przez Koordynatora Klastra
 3. Obniżenie cen energii elektrycznej – ze względu na niższe koszty dystrybucji – uwarunkowane wprowadzeniem przepisów
  prawa dedykowanych dla Klastrów Energii (prowadzone są prace legislacyjne)
 4. Możliwość budowy źródeł OZE o wolumenie produkcji przekraczającym własne zapotrzebowanie podmiotu i późniejsza sprzedaż nadwyżek w ramach Klastra – aktualnie bilansowanie nadwyżek z OSD jest nieopłacalne – możliwość dostosowania wielkości instalacji do rzeczywistych możliwości i infrastruktury
 5. Możliwość modernizacji infrastruktury pomiarowej i wdrożenie inteligentnego opomiarowania – wspólnie z OSD
 6. Bieżąca analiza danych pomiarowych w zakresie zużycia energii – możliwość i jednocześnie mobilizacja do bieżącego monitoringu zużycia, a tym samym kosztów zużycia energii
 7. Poprawa wskaźników niezawodności dostaw energii – częściowe uniezależnienie od zewnętrznych dostaw
 8. Bodziec do rozwoju i wdrażania nowych technologii + dostęp do technologii zewnętrznych wyszukiwanych i „filtrowanych” przez Klaster
 9. Bodziec do rozwoju elektromobilności w zakresie transportu publicznego i indywidualnego

Zasoby energetyczne w klastrze