Magazynowanie energii elektrycznej

Magazynowanie energii elektrycznej jest jednym z podstawowych wyzwań technologicznych niezbędnych do rozwiązania w celu skutecznego bilansowania popytu i podaży na energię  na poziomie rynku lokalnego. Jest to szczególnie istotne w przypadku maksymalizacji wykorzystania w bilansie energetycznym Odnawialnych Źródeł Energii, które z założenia charakteryzują się brakiem stabilności – ilość i parametry wytwarzanej energii podlegają częstym i szybkim zmianom.

Legnicki Klaster Odnawialnych Źródeł Energii dąży do wdrażania rozwiązań w zakresie magazynowania energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii opierających się na wysokosprawnych zasobnikach akumulatorowych. Przeprowadzone analizy wykazały, że kluczowym zagadnieniem jest zabezpieczenie 10% mocy nominalnej każdej instalacji OZE w lokalnym, dedykowanym dla danej instalacji magazynie energii.

Legnicki Klaster Odnawialnych Źródeł Energii dysponuje rozwiązaniami wykorzystującymi różne rodzaje ogniw akumulatorowych, w tym technologię LiFePO4 oraz zasobniki żelazowo-wodorkowe, które mogą być wdrażane w zależności od indywidualnych potrzeb i charakterystyki. Zasobniki bateryjne są jedną z czołowych grup technologii magazynowania, które mogą być wykorzystane do wspomagania integracji energetyki odnawialnej (fotowoltaika, energetyka wiatrowa) z systemem elektroenergetycznym. Decydują o tym następujące ich cechy:

 • budowa modułowa pozwalająca na łatwe zestawianie instalacji o większych mocach w zależności od potrzeb,
 • niskie wymagania dotyczące współpracy z infrastrukturą zewnętrzną pozwalające na dużą elastyczność lokalizacyjną i na możliwość głębokiej penetracji systemu elektroenergetycznego z punktu widzenia stosowania tych  zasobników jako środków zaradczych,
 • możliwość szybkiej reakcji zasobnika liczonej w milisekundach, w odpowiedzi na zmianę sytuacji w systemie elektroenergetycznym (np. zmiany generacji wiatrowej) lub w odpowiedzi na polecenie dyspozytora,
 • z reguły zminimalizowane potrzeby w zakresie bieżącej obsługi i przeglądów eksploatacyjnych.

Magazyny energii mają budowę modułową, składającą się z następujących części:

 • przyłącze (moduł odpowiedzialny za połączenie i współpracę magazynu z siecią elektroenergetyczną),
 • moduł zarządzania magazynem energii,
 • moduł magazynowy (zasobnik energii).

Nadrzędnym i podstawowym celem stosowania magazynów energii jest potrzeba poprawy parametrów sieci w miejscach gdzie występują czynniki wpływające na destabilizację jakości dostarczanych usług elektroenergetycznych przez OSD. Potrzebę nadrzędną generuje sektor energetyki odnawialnej gdzie ze względu na charakterystykę tego rodzaju źródeł energii wskazana jest ich stabilizacja poprzez wytłumienie chwilowych przerw i skoków nadprodukcji. Możliwości zastosowania dla właścicieli elektrowni pozyskujących energię z odnawialnych źródeł:

 • Możliwość regulacji parametrów sieci (programowanie) wytwarzanej i pobieranej z sytemu energetycznego dla niestabilnego źródła OZE,
 • Możliwość regulacji mocy biernej w instalacjach,
 • Możliwość zapewnienia alternatywnego źródła energii elektrycznej klientom w przypadku chwilowego braku zasilania z sieci elektroenergetycznej lokalnego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego,
 • Możliwość zmniejszenia mocy przyłączeniowej „elektrowni OZE” – w przypadku niedostatecznego stanu sieci przesyłowej; magazyn energii pozwala na przejęcie nadwyżek mocy ponad moc przyłączeniową, co może skutkować zmniejszeniem nakładów na przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej lokalnej spółki dystrybucyjnej