Utworzenie Legnickiego Klastra Energii Odnawialnej

Utworzenie Legnickiego Klastra Energii Odnawialnej

W dniu 19.07.2018 w Legnicy zostało podpisane porozumienie dotyczące założenia Klastra Energii Odnawialnej na terenie Miasta Legnica. Porozumienie podpisali: Miasto Legnica – jako Partner Publiczny oraz firmy Perpetum Energia, MAF Energy, Photovoltaic Solar Polska – jako Partnerzy Prywatni.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii art. 2 pkt 15a)  z dnia 20 lutego 2015 r. Klaster Energii to cywilnoprawne porozumienie na rzecz budowy lokalnego rynku energii  elektrycznej i cieplnej w oparte na lokalnych zasobach OZE, wsparte rozwojem stabilnych jednostek  wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujących najefektywniejsze i najczystsze dostępne technologie.

W uproszczeniu, jest to umowa pomiędzy lokalnymi producentami energii i konsumentami energii oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w budowę i obsługę lokalnego rynku energii. Kluczowe jest słowo „lokalny”, ponieważ wszystko odbywa się w obrębie pojedynczego powiatu – w tym przypadku Miasta Legnica.

Podpisując porozumienie samorząd Legnicy zainicjował proces budowy wyjątkowego systemu lokalnej energetyki obywatelskiej. W najbardziej podstawowym wymiarze budowa lokalnego rynku energii umożliwi dostarczenie Mieszkańcom powiatu czystej energii wytworzonej przy wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii lub wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesna produkcję ciepła i energii elektrycznej). Będzie to oznaczało częściowe uniezależnienie się od dostaw energii z zewnątrz, od aktualnych producentów i dystrybutorów. Porozumienie ma charakter otwarty, w każdym momencie przystąpić do niego mogą nowi Partnerzy. Twórcy Legnickiego Klastra Energii będą dążyć do tego, by skupić w nowej organizacji szeroką grupę zaangażowanych lokalnie podmiotów o różnym profilu, szukając źródeł synergii i wzajemnego wsparcia. Członkiem Klastra Energii mogą być funkcjonujące na obszarze powiatu: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, uczelnie wyższe i jednostki badawcze, organizacje pozarządowe i osoby prywatne (prosumenci). Dzięki współpracy możliwe jest powstawanie innowacyjnych inicjatyw, które do tej pory nie miały miejsca.

Miasto Legnica za główne cele na najbliższy okres przyjęło realizację planów związanych z elektromobilnością – planuje się m.in. stworzenie floty miejskich autobusów elektrycznych, wyposażenie m.in. straży miejskiej w samochody elektryczne,  a także stworzenie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

Klaster Energii obejmie swoim działaniem wiele sfer lokalnej aktywności, rozwijając m. in. przedsięwzięcia z zakresu podwyższania efektywności energetycznej, smart-city, bilansowania i zarządzania energią, zeroemisyjnego transportu publicznego i prywatnego, badania i poprawy jakości powietrza. Równolegle prowadzone będą działania edukacyjne mające na celu podwyższanie poziomu świadomości energetycznej i ekologicznej Mieszkańców Legnicy.

Dzisiejszemu wydarzeniu towarzyszyła premiera najnowocześniejszego systemu związanego z elektromobilnością i energią odnawialną. W ramach  działan grupy Perpetum Energia Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej zaprezentował działający prototyp systemu Vehicle-to-Grid, który powstał w Hubie Innowacji Zklastra. Jest to drugi w Europie, całkowicie Polski innowacyjny system, umożliwiający dwukierunkowy przepływ energii między pojazdem o napędzie elektrycznym lub hybrydowym, a siecią elektroenergetyczną. Przekształca on pojazdy elektryczne w ruchome magazyny energii elektrycznej z których można zasilić w energię dowolny obiekt – dom, urząd, firmę – w przypadku niedoboru energii wytwarzanej z OZE lub dostarczanej z sieci elektroenergetycznej.  Pozwala to generować oszczędności w zużyciu energii elektrycznej pochodzącej z sieci i maksymalizację efektywności pracy lokalnych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Podwyższa również bezpieczeństwo, w sytuacjach kryzysowych wybrane obiekty, np. szpitale mogą być czasowo zasilane w sposób całkowicie niezależny od otoczenia. Mobilne magazyny energii pozwolą również na optymalizację i sprawniejsze bilansowanie systemu elektroenergetycznego. Planowane jest wykorzystywanie tego systemu do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kluczowych dla miasta budynków.

Galeria:

Prasa:

Powstał Legnicki Klaster Odnawialnych Źródeł Energii – portal Legnica